2019

CACIB Kassel Veteranenklasse-Herr Krebes  V 1 Vet.CAC ChA
BOS

2017

SRA-Frankenroda Championklasse- Herr Ogorzelski  V 1 CAC ChA
SRA Hünxe Championklasse- Frau Mayer  V 1 CAC ChA
LG -West-Siegerin 2017
BOS

2016

CACIB Gießen Championklasse- Herr Ogorzelski  V 1 CAC ChA
SRA Harkerode Zuchtklasse - Frau Mayer  V 1

2015 Babypause

2014

CACIB Leipzig Offene Klasse- Herr Ogorzelski  V 2 Res. CAC ChA
German Winner Show Leipzig Offene Klasse - Herr Mayer  V 1 CAC ChA, Res.CACIB
SRA Sottrum Offene Klasse - Frau Klok  V 2 Res.CAC ChA
Clubshow LB Zuchtklasse - Herr Güllix  V
Int. Show Dortmund Offene Klasse - Frau Natterer  V 1 CAC ChA

2013

Cacib Nürnberg Jugendklasse - Frau Natterer  SG 2 Res. Jug.Cac Cha
Cacib Offenburg Jugendklasse - Herr Güllix  SG
SRA Baden Württemberg Jugendklasse - Frau Klein  SG
SRA LG West/ Hünxe Zwischenklasse - Frau Klok  V 2 Res.CAC/ChA
SRA LG Bayern/Mühldorf Zwischenklasse - Herr Güllix  V 1.CAC/ChA
SRA Tessin, M-V Zwischenklasse - Herr Hansen  SG 4
SRA Berlin Zwischenklasse - Herr Ogorzelski  V 1 CAC ChA
Int.Show Bremen Zwischenklasse - Herr Ogorzelski  V 3
CACIB Leipzig Zwischenklasse - Frau Natterer  V 1 CAC ChA, Res.CACIB
German Winner Show Leipzig Zwischenklasse - Frau Butenhoff  V 1 CAC ChA, Res.CACIB
SRZ BG-Nord Sottrum Zwischenklasse - Herr Zerle  SG 2
Clubshow Leonberg Zwischenklasse - Herr Güllix  V
Bundessiegershow Dortmund Zwischenklasse - Frau Pleibel  V 1 CAC ChA 
Int. Show Dortmund Zwischenklasse - Frau Butenhoff  V 1 CAC ChA + Res.CACIB

2012

SRA Tessin Jüngstenklasse - Herr Knape  vv
SRA Sottrum Jüngstenklasse - Herr Güllix  SG 2
Nationale Show Kassel Jugendklasse - Frau Pleibel  SG 1 Jug.Cac Cha
Cacib Kassel Jugendklasse - Herr Mayer  SG 1 Jug.Cac Cha